.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 


28 2013 . (-)


: . (, , , , ),

. (, ).

 ,

1 Finn vom Bergmannsland  . 12.12.12. 981189900037826 -.
. . . . . .

2 Zavist Bogov Adrenalin . 5.12.12. TWE149 -.
.Enosch v.Amasis . Zavist Bogov Je*Aime, & . .

3 3435867 3.11.12. BNS0058 -.
. . . . . . .. .

4 . 29.10.12. TYR1570 .
. . . . . . . 8-67 .

5 . 18.11.12. BKK1123 -.
. Quarto v.d.Plassenburg .. . .- . . . .. -,

1 .. 4.1212. VEA1655 -.
. .Jana v. Aspenhaus . . . .

2 Zavist Bogov Amore Mio
.5.12.12. TWE150 -.
. Enosch v.Amasis .ZavistBogov JeT*Aime . . . - ., .- 

3
. 7.11.12.GWB 249 -.
. ʸ . . . . .

4
. 15.12.12. AHF0250 -.
. . . . . . .

5 .511-4 31.10.12. ACA7472 -.
. . . .. .

6 . 1.12.12. JJC1989 -.

.Benn v.Team Fiemerek . Montana v. Schwarzaugen . . . .

7 . 1.12.12. JJC1988 -.
.enn v. Team Fiemerek . Montana v. Schwarzaugen . & . .,


1 . 24.10.12. DAB1080 -.

. . .&. .  .

2
.1.08.12. TMD1041 -.
. Enocsh v.Amasis . Halei v.Reras . . . .

3
. 23.08.12.ACA6372 -.
. Nash v. Holtkamper See . . . . .

4
.11.10.12.DJT134 -.

. Perry v. Regina Pacik . . . .

5 .
. 19.10.12. FNT228 .
. Baru di Croce Santo Spirito .Vita v.Nord Traum .&. .

6
.19.10.12. FNT230 -.
. Baru di Croce Santo Spirito . Vita v.Nord Traym . . . .

7
3402325 7.09.12. ATF4060 -.
. Luca v.d.Willhelmswarte . . . . .

8
. 29.09.12. AHF0229 -.
. . . . . . .. .

9
.29.09.12. AHF0228 -.

. . . . . . - .

10 29.09.12. FHF0227 -.
. . . . . .

1 . 18.09.12.BKH2206
. . . . .,


1 . 30.07.12. TUS115 -.
. Isor v. Osterberger-Land . . . . .

2 .
3459808 19.10.12.FNT233 -.
.Buru di Croce Santo Spirito .Vita v. Nord Traum . .. .

3
.140-3341-12. 18.09.12. KFW 3341 -.
. Fest Kiefer Dominik . . . . . .

4 Ulla Solo Rigoletto
LV-030040/13 LV-VA-03633 24.09.12. 941000014386354 -.
. Nino v.Tronje . Honey Solo Rigoletto . S. Vevere . .

5 . 20.09.12. DBV156 -.
. Edge v.Zellwaldrand . . & . .

6 . 6.08.12. DAB1064 -.
. . . & . . ..,

1
. 27.07.12. FNT217 -.
.Baron Solo Rigoleto . . . . . .

2 Mike v.d. Sudheimer Linde
sz -2285119 1.07.12. 981189900023251 -.
. Conbhairean Uno . Isi v.d.Sunheimer Linde .I.Budde . .

3 3350345 16.07.12. KFW3203 -.
. . . . . .

4 .. 18.07.12. GOD2478 -.
Baldrsens Flash Fire . . . . .

5 3329125 26.06.12. VOG719 - 
. . . . .,

1
3350347 16.07.12. KFW3205 -.
. . . & . .  .

2
3350348 16.07.12.KFW3206 -.
. . . . . .  .

3
.504-4 1.07.12. ACA5312 -.
. Nash v.Holtkamper See . Idana v.Holtkamper See . . .  .

4 Miler Dison Panna
RKF 3281554 26.05.12. NML070 -.
. Ljustikhof Forward . Farnheim Kanni Azena . . . .  .

5
. 15.07.12. -.
. Luca v.der Wilhelmswarte . Nala Fichtenschlag . . . . .

6 Zavist Bogov Ekholm 3297951 1.05.12.TWE141 -.
Remo v.Fichtenschlag . Zavist Bogov JeT*Aime . .. . & .

7 3340883 5.05.12.DTT065 -.
.ZZ-Top Feetback . . . . .

8 . 17.05.12.BMT273 -.
. Marat v.Fidelius . Adja v.Haus Erlebach . . . . .

9 . DNK564 -.
.Isor v.Osterberger-Land . Eina v.Osterberger-Land . . . . .

10 3340885 5.05.12. DTT067 -.
.ZZ-Top Feetback . . . . . .

11 .63-158-12. 26.06.12.VOG723 -.
. . . . . . . 

12 . 28.05.12. BMT1282 -.
. Odin Bramberg . . . . .

13 . 28.05.12. BMT1283 -.
. Odin Bramberg . . . . . .,

1 3362732 2.03.12. GWB230 -.
. Fulz di Zenevredo . . . . .

2 Ferro v.Turkenkopf
sz-2279939 29. 03. 12. 98189900029003 -.
Don v.Osterberger-Tal . Fly v.d. Zenteiche .& .Torsten Kallenbach

3
3250458 11.01.12. TYR1350 -.
. ZZ-Top Feetback . . . . . .

4
. 21.02.12. DJT122 -.
. Perry v.Regina Pacis . . . . . .

5
1.04.12. -.
. . . . . ...

6 Fedor di Casa Nobili
ROI12/36036. 1.01.12. 380260080122844 .-.
.GeckdiCasa Nobili .Roma del Sito Reale .Nobili Luigi . . .

7 3281044 16.01.12. KFW2862 -.
. . . . . . . .

8 3317117 1.04.12. BNS0046 -.
. . . . . . .

9 . 8.01.12.JJC1739
. Uncas v. Lheitawald .Darina v. Nord Traum . . . . .. .-. .

1 - 3282486 14.01.12.ACA222 -.
. Edge v. Zellwaldrand . . . . .
 
2 3281045 16.01.12. KWF2863 -.
. . . . . . . -. .  ,

1 3362736 2.03.12.GVB234 -.
.Fulz di Zenevredo . .& . .

2 . . 6.11.11.VHS286 .
. . . .. . .

3 3250463 11.01.12. TYR1400 -.
. ZZ-Top Feetback . . . . . .

4 Piter Land Azia RKF3281047 16.01.12. KFW2865 -.
. Igl Bi Yamato . Farnheim Kanni Tsaski . . . . . . -. .

5 3281490 15.01.12. ACA332 -.
. Harley v. Haus Licher . .& . . .

6 3262867 16.03.12. VEA1301
. Isor v. Osterberger-Land . . . . .

7 24.01.12.AEP532 -.
.Uncas v. Leithawald . . ... .

8 Excellent Bright Star Amazonka Sindi RKF R 3262155 16.12.11. BUA796 -.
.Uncas v.Leithawald . Zvezdnaya Dzhessika Bright star .&. . .

1 . 8.01.12. JJC1742 -.
. Uncas v.Lheitawald . . .& .

2 3238518 3.12.11. PTF012 -.
.Edge v.Zellwaldrand .- . .. . .,

1 3183452 18.09.11. AHF0164 -.
. Ober v. Bad-Boll . . . . . .

2
3238002 22.08.11.DLR1040 .
. . ... . .

3 Ursus v.Wolfsbruch
3272511 11.08.11. 981189900015056 -.
. Yoker v.Westervenn .Mary v.Poxdorter-Tannenhof . Adam Storzer . . . 

4 3225716 13.07.11. VOG576
. Odin v.Bramberg . . . . .

5 Fred v. Shteffild RKF3238194 7.06.11. KFW2433
. . . . . . .
 
6 Bernstein Hund Zlatozar RKF2980054 13.08.11. BNS0037 -.
.Zearo v. Zellwaldrand . Farnheim Kanni Eva . .. . . -

7 Russtannenwald Si Djet Satton RKF3272821 8.09.11. TPA089 -.
. Garos D *ulmental . Russtannenwald Dopoti . . . .

8 3093150 10.07.11. SOC1272 .
. . . . . . . .-

9 Leiksaid Midzhet RKF 3102023 7.06.11. DAB973 -.
.Wallaby v. Kapellenberg . Yuzhnaya Noch s Logoiskogo Trakta . & . .

1 Tayron Sambatus 331763 18.06.11.Z015 643094100141742 -.
.Pasko v.Huhnegrab .Yara Sambatus . .& . . . .

2 3067492 11.05.11. DAB956 -.
. . . . . . .,

1 3225718 13.07.11.VOG578
. Odin v.Bramberg . .& . .

2 .
3238199 7.06.11.KFW2438 -.
. . . . . . .

3 Vlaterfolg Norvegia
RKF3215320 27.08.11. ASB334 -.
. Harley v.Haus Licher . Vlaterfolg Sharmel . .. . .. -

4 3102422 17.09.11.ANO138 .
. . . . .. .

5 Uska v.Patersweg RKF3272510 22.10.11. 981189900000469 -.
.Quattro v.der Partnachklamm . Dunja v. Patersweg . Arnold Jakobtorweihen . .

6 Igl Bi Chikolleti RKF 3183863 15.09.11. BCI494 -.
. Hagadahls Ferro .Divan v.Aplettca . . . . .

7 3183559 8.08.11.VEA 1054
. . . . . .

8 . 1.08.11.SOC1293 -.
. . . & . . . .-..

9 3215530 1.05.11.TWE109 -.
. . . . . .  .,

1 /
Endrefalva Zeppelin RKF2884109 -1 -1 1.06.10. . 276098102896526 -.
.Paul v.Bierstadter Hof . EndrefalvaShagane .E. Ljutow . .  .
 
2 / Yakasin v. Messina 3297526 -1. 19.11.10. 981189900007177 -.
. Paer vom Hasenborn . Melsi v. Messina . Torsten Kopp . .

3 / 2718700 IPO-1 2.04.10.GWB148 .
. Cent v.Haus Portofino . . . . .
 
4 / Igl Bi Ymato RKF2742325 -1 -1 25.01.10. BCI415 .
.Esko v. Haus Portofino . Igl Bi Tabata . . . .  .
 
5 / RKF 2372305 IPO1 29.11. 07. DAB530 .
. Chesko v.Frankengold . . .& . . .
 
6 / 2554660 IPO-1 19.01.09. ASB284 .
. Kanto Vitaxis . . . . . .
 
7 / 2898259 -1 11.09.10.CHH069 .
. . . . . . .
 
8 / 2401254 IPO1 Kkl1 30.07. 08. TYR 798
.Siska v.d. Freitheit Westerholt . Bar-Waxan Design . . . . .

9 / 3145141 29.12.10.WST127 .-1
. . . . .. .,

1 / 1987596 -1 -1 23.01. 07. TSV225 .
. . . . . . - .
 
2 / 3012564 -2 -2 17.05.10. GWB163 .
. FestKiefer Dominik . . . . .
 
3 / 2707079 -1 7.02.10.TWX106 .
. Cent vom Haus Portofino . . - . . .
 
4 / Zavist Bogov Setti 2947469 IPO-1 15.01.11.TWE100 .
. Ober v. Bad-Boll . Zavist Bogov Je T*Aime . . . .
 
5 / Endrefalva Yokata 2869101 10.05.10. 276098102896398 -.
. Wegas Fichtenschlag . Veona van Noord . E. Ljutov . . 188800 ..
 
6 / 2352715 -1 -2 14.01.08. DAB570 .
. . . . . . .
 
7 / 2011267 11.07. 06. MHO2216 .
. Xano v. Muzenburg . . .. .
 
8 / 2982972 IPO1 26.12.10.SOC 1106 -.
. Quarto v.d. Plassenburg . . .. .194352
 
1 Lili v. Merlin RKF 2754713 IPO1 4.03.10. 276098102899145 -.
.Rono v. Bierstadter Hof . Darina v. Merlin .M. Rudnevskiy . .

., / 2884364 30.10.2010 TYR 1160 .
. Margman Quicksilver . .

Endrefalva Urana RKF2385270 01.05.08.T-D4808 1 2
. Digger v.Elzmundungsrum . Veona van Noort . E. Ljutow . .,

1 / 1528826 -1 -1 27.11.03. LSBA140 .
. . . . . . .

2 / - 1551920 AKI1075 12.02.03.IPO1 BH .
. Ingo v.Zellwaldrand . . . . .
 
3 / 1981358 IPO-1 9.02.05.ESH 8142 .
. Bar-Waxan A*Riginal . . . . . ..-. .
 
4 / 1291161 -2 -2 1 1.03.01. AYH 2131 .
. Uller v. Batu . Caty Guard .&. .  


,


1 . 9.11.12.TYR1590 -.
. . . . . . .,

1 . 7.11.12. GWB274 -.
. Tyson v.Kottersbusch . . . . . .,


1 . . 19.10.12. FNT232 -.
. Croce Santo Spirito . Vita v. Nord Traum .&. .

2 Ulme v.Team Radsieksbeeke
sz 09.10.12. 981189900006709
. Isko v.Huhnegrab . era v. Radsieksbeeke . Maik Ploger . .. .,


1 . 27.07.12. BMT1315 -.
. Odin v. Bramberg . ... . . .,

1 3250459 11.01.12. TYR1360 -.
.ZZ-Top Feetback . . .. .,

1 . 24.01.12. 643094100155234 -.
. . . .. . .

2 3340904 VOG676 28.01.12. -.
. Odin v.Bramberg . .& . .,

1 Dirk v.Nord Traum PKF3012829 4.05.11. FNT171 -.
.Pardo v.Baruther Land . Vita v.Nord Traum .& . .,

1 3074495 15.05.11.BMT1008 .-.
.Odin v. Bramberg . . . .

2 RKF3074496 15.05.11.BMT1009 -.
. Odin v.Bramberg . . . . .,

1 /
2783279 28.04.10.ACA2450 .
. Vegas du Haut Mansard . . . . . .
 

Copyright 2002-2010
by Barinskaya Nataly