.: :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wallpaper -
 
 
 
 


 

 
21 2009 . ()

 

: .
 


,

1
, .., 220, 14.01.09, ,
( x ), . , . .,

2 ,
.., YFA 025, 19.01.09, ,
(Chesko v. Frankengold x ), . ., . ., , .

3
, .., VEA 059, 05.01.09, ,
(Maccato v. Holtkamperhof x ), . , . .,

, .., RUM 01, 31.03.09, ,
(Yves vom Henrichplatz x ), . ., . .,,


1 , .., DVZ 771, 04.01.09, ,
( . x ), . ., . ., ,

2
, .., YFA 026, 19.01.09, ,
(Chesko v. Frankengold x ), . ., . ., , .

3 `
, .., NEG 008, 24.01.09, ,
(Vanos van Noort x Yachi v Arher Shlor`s), . ., . .,

4
, .., DGI 375, 01.01.09, ,
(Macato vom Holkamper See x ), . ., . .,

5
, .., AJU 808, 10.03.09, ,
( x ), . ., . .,

6
, .., AJU 809, 10.03.09, ,
( x ), . , . ., , .

, .., 805, 25.01.09, ,
( x ), . ., . ., , .,

1 , 2352948, DVZ 750, 02.10.08, ,
(Donald v. Frankengold x ), . ., . ., , .

2
, .., TKW 183, 26.11.08, ,
(Andrefalva Clifford x Lhasa v. Heirichplatz), . ., . .,

3
, .., 106, 02.10.08, ,
(Doran v. Bierstadter Hof x ), . ., . ., , .

, .., DBG 504, 16.12.08, ,
(Bruce v. Bierstadter Hof x ), . ., . .,,

1 , 2317204, GGJ 577-5, 23.06.08, ,
(Romeo v. Holtkamper x ), . , . .,

, , DBX 4391, 24.07.08, ,
(Donald vom Frankengold x ), . ., . .,,

1 , .., TMP 101, 13.07.08, ,
( x ), . , . .,

2
, .., LAI 166, 20.06.08, ,
( . x ), . , . .,
  
3
, .., TWX 089, 01.09.08, ,
( . x ), . & ., . .,

4
, , DGI 352, 01.07.08, ,
( x ), . ., . ., , -, .

5
, 2292941, NOT 163, 23.06.08, ,
(Giano v. d. Plassenburg x ), . ., . .,,

, , GGJ 562-1, 07.02.08, ,
(Yumbo Van Contra x ), . ., . .,,

1 , , GCL 165, 12.03.08, ,
(Frederico v. Huhnegrab x ), . ., . .,

2
, 2421918, DAB 565, 07.01.08, ,
(Fest Kiefer Dominik x ), . & , . ., , .
 
3
, 2385230, GCL 176, 29.04.08, ,
(Romeo v. Holtkamper Hof x Xarina v. Fiemereck), . ., . .,

4
, 2385702, DGI 315, 19.01.08, ,
(Ice v. Holtkamper Hof x ), . ., . .,

5
, 2279468, DVZ 706, 13.01.08, ,
(Kimon v. Butjenter Land x ), . ., . ., , .

6
, , DII 16396, 25.12.07, ,
(Ballack vom Aurelius x ), . , . .,

7
, 2352076, DGI 322, 23.02.08, ,
( x ), . , . .,

8
, , DBX 4367, 14.06.08, ,
( x ), . ., . .,

9
, .., LAI 1149, 16.06.08, ,
(Cent v. Haus Portofino x ), . ., . .,

10
, , GCL 168, 22.03.08, ,
(Fredericko Huhnegrab x ), . ., . .,

11
, , 724, 12.04.08, ,
(Giano v.d. Plassenburg x ), . ., . .,,

1 , 2153532, TMP 072, 10.07.07, ,
(Fasko v. Klostermoor x ), . ., . .,

2
, 2196330, LAI 984, 29.08.07, ,
(Godalis Tamas x ), . ., . .,

3
, , DBX 4123, 25.09.07, ,
( x ), . ., . .,

4
, 2161940, BLI 3, 26.06.07, ,
(Kirk v. Osterbergerer-Land x ), . ., . .,

5
, 2243190, GGJ 527-2, 28.06.07, ,
( x ), . ., . .,,

1 . , 2205018, LIN 66, 16.09.07, ,
(Ergo No Bartas Krafta x . ), . , . .,

2
, 2220510, DVZ 682, 30.08.07, ,
(Ice v. Holtkamper Hof x ), . ., . ., ,

3 ENNA V. WAS-JUGAN
, VDH/SZ 2209840, Z-D 1690, 03.10.07, ,
(Quantum v. Fiemereck x Alona v. WAS-Jugan), . , . ., , .

4 HALINA VON DER BASTILLIE
, 2342591, -7004, 16.11.07, -,
(Yukon v.d. Bastillie x Cheyenne v. Arlett), . , . ., .

5
, 2106866, GGJ 524-7, 07.07.07, ,
(Bruce v. Bierstadter x ), . ., . .,

6
, 2205392, DPO 338, 06.11.07, ,
(Hunter v.d. Plassenburg x Helly v. Fichtenshlag), . ., . ., .

7
, 2279746, GGJ 549-4, 07.12.07, ,
(Bruce v. Bierstadter Hof x ), . ., . .,

8
, .., 686, 10.01.08, ,
(Giano v.d. Plassenburg x ), . ., . .,

9 HANNA V.D. BASTILLIE
, 2342384, H-H 7005, 16.11.07, -,
(Yukon v.d. Bastillie x Cheyenne v. Arlett), . , . .,

10
, 2134405, DBX 4108, 08.09.07, -,
( x ), . ., . .,,

1 / HILTON IZ BELOGO JARA
, 2196553, DVZ 640, 14.05.07, ,
(Romulus v. Frankengold x Izabel iz Belogo Jara), . ., . ., , .

2 / FREDERICO V. HUHNEGRAB
, 2067949, -6765, 20.09.06, ,
(Odin v. Holtkamperhof x Karla v. Haus Acton), . , . .,

3 / TOBI VOM FROSTEN
, 2172399, FR 0152, 14.03.06, ,
(Germano Garliavietis x Hara v. Team Fiemereck), . ., . .,

4 / GIANO VON DER PLASSENBURG
, 1708131, P-I 1806, 24.06.04, ,
(Zamp v. Thermodos x Urma v. Buchonia), . , . .,

/
, 2019708, DDX 567, 09.02.06, ,
(Dante v. Regina Pacis x -), . ., . .,

. () /
, 1566111, DVZ 404, 09.03.04, ,
(Panto v. Alexyrvo Hof x ), . ., . .,

., "" XARO VOM SCHMETTERHOLZ
, 2352602, U-D 2486, 24.12.06, ,
(Greif v.d. Karl-May Hohle x Bonnie di Casa Jose), . , . .,,

1 / , -III, -III, KKL-1, 1793787, DVZ 514, 27.09.05, ,
(Romulus v. Frankengold x ), . ., . .,

2 / ZAVIST BOGOV GALAKTIKA
, 2028270, TWE 025, 27.10.06, ,
(Akselbrunnen Daggert x Vlaterfolg Gloria), . ., . .,

3 /
, 2106171, GCL 100, 11.03.07, ,
(Romulus v. Frankengold x ), . ., . . & .,

4 / LJUSTIKHOF RACHAL
, 1866688, TYR 566, 02.05.06, ,
(Vito v. Frankengold x Bar-Waxan Design), . ., . .,

5 /
, -II, 2085282, DBG 218, 02.05.07, -,
(Thor v. Friedenspark x ), . ., . .,

6 / -2
, 2196576, DVZ 622, 28.12.06, ,
(Hill v. Fiemereck x Donna v. Fochtenschlag), . ., . .,

7 / AKVAREL
, 2120985, 13486, 07.07.06, ,
(Elko v. Fichtenschlag x Mija Universal Belarus), . ., . . & ., ,

8 / FANTASTIC
, 1685105, 152.03, 24.06.03, ,
(Yury vom Larchenhain x Anschi f. Alex Birkenshtrasse), . ., . ., ,

9 /
, 2196570, NOT 131, 06.11.06, ,
(Giano v.d. Plassenburg x ), . ., . .,

10 /
, 2085928, DBX 3851, 08.03.07, ,
(Giano v.d. Plassenburg x ), . ., . .,

""
, -I, IPO-I, 1246641, 1631, 12.10.01, ,
( . x ), . ., . .,

 


,

1 /
, 1225166, 020, 12.01.01, ,
( . x ), . , . .,


 

Copyright 2002-2008
by Barinskaya Nataly